Socio-ekologisk revolution

Vi är hoppfulla. Vi tror att det fortfarande går att byta riktning, fortfarande går att lösa den sociala och ekologiska krisen – om vi går samman och skapar ett samhälle som gör det möjligt för oss att leva gott innanför planetens gränser. Det är dags att ersätta kapitalismen.

Det vi behöver är ett nytt socio-ekologiskt system, en global gemenskap grundad på frihet, demokrati och ekologiska principer. Detta innebär, enligt vår mening, ett samhälle med: ekosystemorienterade sociala och kulturella praktiker; fri tillgång till information; öppen utbildning och forskning; demokratisk mat- och energiproduktion; och, inte mindre viktigt, kollaborativa nätverk av grannskap, städer och regioner. Vi är övertygade om att omvandlingen till ett demokratiskt styrt och ekologiskt litterat samhälle kräver ett paradigmskifte, en ny revolution.

Demokrati och kreativitet

Även om krisen är djup och framtiden oviss, finns det ingen anledning att sluta föreställa sig det goda livet, ett mer meningsfullt och ansvarsfullt sätt att leva. Eftersom allt fler människor lever i städer, blir det allt viktigare att utveckla vår potential tillsammans med andra och, mer specifikt, att utforska det urbanas socio-ekologiska möjligheter.

Staden som plats för förändring är därför både radikalt demokratisk och radikalt kreativ. Vi tror att demokratiska städer och grannskap, de framväxande rummen för kreativ interaktion, är grundläggande för utvecklingen av ett samhälle där vi bryr oss om våra medmänniskor samtidigt som vi bidrar till friska ekosystem och en frisk planet.

Initiativ för regeneration

Ur ett globalt perspektiv är det uppenbart att vi behöver fler goda exempel, nya rörelser och nya former av gränsöverskridande samarbete – en ny planetkultur. På lokal nivå behöver vi regenerativa relationer till livets väv, till allt från den mat vi äter till de människor som omger oss.

Gottfridsberg Regeneration är ett oberoende initiativ som syftar till att göra stadsdelen Gottfridsberg i Linköping till ett centrum för lärande, delande och socio-ekologisk regeneration. Som medborgare, systemförändrare och kritiska forskare vill vi bidra till skapandet av ett hållbart samhälle.